Адвокат Йордан Тончев


Адвокат Йордан Тончев е завършил Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Завършва с Магистърска диплома по право през 2004 г. и специализация международно право и международни отношения. Член е на Софийска адвокатска колегия от месец май 2011 г.

Професионален опит:
Адвокат Йордан Тончев започва своето професионално развитие през 2002 като стажант на адв. Илиана Червенякова, където се занимава основно с регистрация на дружества, водене на изпълнителни дела както и съдебни справки и кореспонденция.

През 2004 г. адв. Тончев започва работа като юрисконсулт в агенция за недвижими имоти „Инана Риалти” ООД, където придобива опит в областта на вещното право, занимава се с покупко-продажби на недвижими имоти, както и с изготвяне на договори за наем и предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти.

В периода от 2005 година до април 2011 г. работи като юрисконсулт в „Първа Инвестиционна Банка” АД, където се занимава с консултиране на кредитни сделки, в това число с изготвяне на договори за отпускане на кредити на физически и юридически лица, както и с пълно правно обслужване на дъщерни дружества на банката, придобивайки опит в следните области: издаване на лицензи от БНБ по ЗПУПС; съгласуване на предварителни одобрения от БНБ за промени в управителни и надзорни органи на търговски дружества; вписвания в търговския регистър и съгласуване на вписаните изменения с КФН и Фондова Борса; свикване и провеждане на Общи събрания; Регистрация на дружества, включително такива с инвестиционна цел (АДСИЦ); консултации на фронт офис; изготвяне на становища по жалби пред Комисията за защита на потребителите; водене на заповедно производство и изпълнителни дела; изготвяне на пълномощни и явяване на публична продан на недвижими имоти; изготвяне и подписване на договорни и законни ипотеки, както и на молби за заличавнето им ; изготвяне на договори за специални сметки; вписване на особени залози; изготвяне на договори за поръчителство; водене на искови дела.

Понастоящем е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Тончев и Згурова”.

Езици:
Български/майчин/, английски.

tjordan@tz-legalpractice.com