Адвокат Ива Згурова


Адвокат Ива Згурова е възпитаник на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Завършва с Магистърска диплома по право през 2006 г. и специализация международно право и международни отношения, а от декември 2007 г. е член на Софийска адвокатска колегия.

Професионален опит:
Адвокат Ива Згурова специализира търговско и дружествено право, интелектуална собственост, вещно право и административно право и процес във връзка с придобиване на българско гражданство и получаване на статут на продължително пребиваващ в Република България чужденец.

Адвокат Ива Згурова има богат опит във връзка с: предварителното проучване и регистрация на търговски марки в Патентното ведомство на Република България (словни и комбинирани); процедури по издаване на разрешения за временно и продължително пребиваване на чужденци в страната, включително процедура по придобиване на българско гражданство по натурализация; учредяване, пререгистрация, промени, текущо правно обслужване на търговски дружества, подготовка и участие на заседания на Общи събрания и Съвети на директорите, представителство на съдружници и акционери, подготовка на преобразуване чрез промяна на правната форма и чрез отделяне; учредяване на дружества чрез непарична вноска; цялостно проучване на собствеността и статуса на недвижими имоти, подготовка и снабдяване с документи, предварителни и окончателни договори (вкл. изготвяне на нотариални актове), преговори, предтсавителство при сключване на сделки, вписване и заличаване на ипотеки.

През 2001г. получава практически знания по административно право в Община „Лозенец”, София.

През 2002-2003г. адвокат Ива Згурова получава Диплома по юридически френски език от Френски институт, София и през лятото на 2003г. участва в Международна сравнителна правна конференция на френски (Bayreuth, Германия).

През 2003 г. работи като Законодателен сътрудник към Народното събрание на Република България и участва при подготовката на сравнително-правни анализи на българското и европейското законодателство.

По време на обучението си е била стажант в Адвокатско бюро „Варадинов и партньори” и работи там до 2011 година. В този период консултира компания, ангажирана с инвестиции в строителство и реконструкцията на жилищни и търговски сгради в България.

Понастоящем е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Тончев и Згурова”.

Езици:
Български /майчин/, английски, френски, руски

izgurova@tz-legalpractice.com