Сфери на дейност


Очертаните в тази секция сфери на активност на Адвокатско дружество „Тончев и Згурова“ и специализация не изчерпват многообразието от високоефективни и професионални съвети и практическа дейност, които екипът на Дружеството е в състояние да предостави на своите индивидуални и корпоративни клиенти съобразно специфичните им нужди. Вземайки предвид изложения общ план на възможностите на Дружеството в работен порядък, всеки клиент е в състояние да потърси и да получи точен отговор и адекватна правна защита по повод на конкретните въпроси и важните казуси от дневния ред на дейността му. От своя страна, Дружеството се грижи доверието, гласувано му от страна на клиента, да бъде в пълна степен заслужено и оправдано.