Корпоративни финанси


Професионалният съвет по повод на финансиране на транзакции от различен вид и обем на оборота, както и разглеждането им от гледна точка на действащото данъчно законодателство, включително във връзка с разпореждане с активи по начин, различен от сделките по прехвърляне на права (като например, увеличаване на капитала на търговски дружества или учредяване на такива посредством апорт на непарична вноска с предмет движими вещи на значителна стойност или съвкупности от такива, вземания или недвижими имоти), е необходим на индивидуалните и корпоративните клиенти, с оглед планирането на данъчния ефект. Последиците от вътрешни и международни финансови транзакции, обединения, преобразувания и придобивания, издаване на облигационни инструменти, даване на заеми и кредити, съобразени с действащото българско данъчно законодателство (индивидуални и корпоративни; косвени и преки данъци), също попадат в сферата на компетентност на правните услуги, предоставяни с участието на екипа на Дружеството.