Строителство и сделки с недвижими имоти


В пика на инвестиционното проектиране и строителство, както и по повод на значителния оборот, преминал през сделките с недвижими имоти през изминалите години, адвокатите, формирали Адвокатско дружество „Тончев и Згурова“, натрупаха ценен опит в областта на правните консултации във връзка със строителството и сделките с недвижими имоти. Съпътстващите този тип сделки преддоговорни и договорни отношения, банковите сделки по тяхното финансиране посредством кредит, обезпечен с разнообразни по вид лични и вещни обезпечения, също са част от професионалния портфейл на Дружеството. Опитът в консултирането и процесуалното представителство на строителни и инвестиционни компании допълва предимствата ни в тази сфера.