Корпоративното и търговското право


Тези отрасли, традиционни и характерни за българската правна система през годините, са представени в професионалната дейност на Дружеството чрез години опит в създаването на юридически лица-търговци, в консултирането на ежедневната им дейност и стратегическо развитие, в изграждането и оперирането на холдингови предприятия, офшорни участия в юридически лица и регулиране на правната рамка на отношенията им с партньори и лица, с техни съдоговорители, както и със служители в съответните структури. Опитът в банкови и небанкови финансови институции, както и познаването и успешното разрешаване на специфичните проблеми и конкретните задачи в сектора, са неоценима част от възможностите на Дружеството за предоставяне на услуги на клиенти от областта на банковата дейност.

Консултирането на корпоративни клиенти от страна на Дружеството е насочено към управлението на търговските дружества, воденето на дружествените дела от правен характер, отговорностите и дейността на управителните органи, отношенията между съдружници и акционери, независимо от конкретната сфера на търговската дейност на клиента. Специфичните договорни отношения по създаване на неперсонифицирани обединения от типа джойнт-венчър, сключването на договори за франчайзинг, застраховането на активи и дейности, допълват сферата на активност на Дружеството.