Правни услуги


Адвокатско дружество „Тончев и Згурова“ е насочено към предоставяне на професионални правни услуги във водещите отрасли на съвременната българска правна практика. Необходимото ниво на качество и професионализъм се постига посредством задълбочен анализ и проследяване на развитието на съвременното право, с подчертано внимание върху детайлите на сравнително новите и развиващи се с бързи темпове понастоящем области като банковото право, съдебното изпълнение и процесуалното представителство по граждански, административни и търговски дела, както и в арбитражни производства. Дейността на Дружеството е в утвърдените през годините отрасли на вещното, облигационното, семейното и наследственото, авторското и патентното право, корпоративното право и търговските сделки, несъстоятелността, както и в преговорите, медиацията и консултантската дейност по въпроси от правен характер, което е изключително в полза на клиента при решаването на специфичните проблеми на съответните корпоративни структури или на индивидуалния клиент.

Конкретните области на правото и бизнеса, в които Дружеството и неговите партньори са добили значителен опит в консултирането и практическата реализация на интереса на клиента, са свързани с недвижимите имоти, инвестиционното строителство, договорното право, търговските сделки и отношения, формирането и обслужването на нуждите на корпоративните структури, включително от холдингов тип, конкурентното право и обществените поръчки, административното право, трудовоправните отношения и осигуряването, данъчното право, банковото и финансовото право, банковите сделки, застрахователните договори и отношения, интелектуалната собственост, събирането на вземания по съдебен ред – снабдяването с изпълнителен титул за тях (включително по пътя на заповедното производство), образуването и воденето на изпълнителни дела, защитата на правата и законните интереси на клиентите в производствата по граждански и търговски дела, както и пред арбитражни институции и специализирани държавни органи.